Declarația privind principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

Numele entității OTP Asset Management România SAI SA

Cod identificare persoana juridică LEI: 549300TRVY1AT15MTM09

Sinteză

Numele entității: OTP Asset Management România SAI SA cod identificare persoană juridică: LEI 549300TRVY1AT15MTM09 ia în considerare principalele efecte negative ale deciziilor sale de investiții asupra factorilor de durabilitate.

Această declarație privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate acoperă perioada de referință cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2023.

OTP Asset Management România SAI SA integrează în deciziile sale investiționale Principalele Efecte Negative asupra Factorilor de Durabilitate având două abordări:

  1. Folosind excluderi, investiții directe în emitenți ale căror produse au expunere la arme controversate (mine antipersonal, muniții cu dispersie, arme chimice și biologice) (PAI 14)
  2. Prin luarea în considerare a rating-urilor emitenților, fie prin ratinguri interne, fie furnizate de furnizorul de date, în care aceasta investește prin entitățile administrate.

Aceste rating-uri, furnizate de către furnizorul de date, MSCI, care acoperă mai bine de 10.000 de companii și 175 de țări și entități supranaționale integrează inclusiv efectele negative ale factorilor de durabilitate.

Spre exemplu, anumite criterii negative ale factorilor de durabilitate sunt controlate înainte de tranzacționare, excluderi în funcție de rating pentru OTP Innovation, precum și un rating mediu de durabilitate agregat pe portofoliu în funcție de politica fiecărei entități administrate.

Putem urmări aceste efecte negative ale factorilor de durabilitate înainte de tranzacționare pentru unii emitenti, însă pentru alții nu putem să ne pronunțăm la această dată, având în vedere lipsa datelor de la acestia.

Puteți găsi aici mai multe detalii despre Politica privind investițiile în arme controversate

Prin risc de durabilitate întelegemun eveniment sau circumstanță de mediu, social sau de management, a cărui apariție poate avea un impact negativ semnificativ asupra valorii investițiilor și/sau activelor, asupra situației financiare și a veniturilor și asupra reputației organizației.

În calitate de participant responsabil la piața financiară, OTP Asset Management România SAI SA pune un accent deosebit pe efectele sociale și de mediu ale activelor din fondurile și portofoliile pe care le gestionează, precum și pe propriile sale activități.

OTP Asset Management România SAI SA urmează cele mai bune practici internaționale în materie de durabilitate pentru a implementa și a perfecționa continuu un management de înaltă calitate a durabilității și se străduiește să stabilească un parteneriat cu clienții săi pentru a susține standardele de durabilitate.

Procesul de luare a deciziilor de investiții al OTP Asset Management România SAI SA acoperă toate riscurile relevante, inclusiv riscurile de durabilitate, care pot avea un impact negativ semnificativ atât asupra rentabilității investițiilor, cât și asupra factorilor de sustenabilitate.

Factorii de durabilitate includ, printre altele, preocupările de mediu, sociale și de muncă, respectul pentru drepturile omului și lupta împotriva corupției și mită. OTP Asset Management România SAI SA a adoptat o politică de management al riscului de durabilitate, pe care o ia în considerare în procesul de luare a deciziilor de investiții.

Puteți găsi mai multe despre politica de management a riscului de durabilitate aici.

Politica de remunerare a OTP Asset Management România SAI SA este compatibilă, cu integrarea riscurilor legate de durabilitate.

Conform obligaţiilor legale ale OTP Asset Management România S.A.I. SA, aceasta trebuie să acţioneze cu corectitudine şi diligenţă profesională în scopul protejării interesului investitorilor Entitatilor Administrate.

Activitatea principală pentru a atenua principalele efecte negative este implicarea, respectiv votul. De asemenea utilizăm screening-ul negativ în baza listelor de excluderi.

Astfel sunt excluse investițiile în instrumente financiare care au legătură cu arme controversate, inclusiv arme nucleare, biologice, chimice, arme laser orbitoare, mine antipersonal, muniții cu dispersie, fragmente nedetectabile și alte arme care sunt fie interzise de dispozițiile legale internaționale, fie considerate controversate datorită prejudiciului și/sau suferința disproporționată pe care le cauzează, in emisiuni de obligațiuni guvernamentale ale guvernelor supuse unor sancțiuni generale sau ale guvernelor care nu respectă drepturile omului conform reglementarilor international.

Puteți găsi mai multe despre Procedura privind practicile de remunerare aici.

Descrierea principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate

Principalii indicatori negativi asupra durabilității sunt prezentați în conformitate cu Tabelul 1 din Anexa 1 a Regulamentului delegat UE 2022/1288.

În afară de acești indicatori OTP Asset Management România SAI SA, pe baza datelor furnizate de MSCI ESG Ratings va lua în considerare și alți indicatori suplimentari prezentați in tabelul 2 și Tabelul 3 din Anexa 1 a Regulamentului delegat UE 2022/1288.

OTP Asset Management România SAI SA integrează în deciziile sale investiționale Principalele Efecte Negative asupra Factorilor de Durabilitate având două abordări:

  1. Folosind excluderi, respectiv invesțitii directe în emitenți ale căror produse au expunere la arme controversate (mine, antipersonal, muniții cu dispersie, arme chimice și biologice) (PAI 14)
  2. Prin luarea în considerare a rating-urilor emitenților, fie prin ratinguri interne, fie furnizate de furnizorul de date, în care aceasta investește prin entitățile administrate.

Aceste rating-uri, furnizate de către furnizorul de date, MSCI, care acoperă mai bine de 10.000 de companii și 175 de țări și entități supranaționale integrează inclusiv efectele negative ale factorilor de durabilitate.

Spre exemplu, anumite criterii negative ale factorilor de durabilitate sunt controlate înainte de tranzacționare, excluderi în funcție de rating pentru OTP Innovation, precum și un rating mediu de durabilitate agregat pe portofoliu în funcție de politica fiecărei entități administrate.

Putem urmări aceste efecte negative ale factorilor de durabilitate înainte de tranzacționare pentru unii emitenti, însă pentru alții nu putem să ne pronunțăm la această dată, având în vedere lipsa datelor de la acestia.

Puteți găsi aici mai multe detalii despre Politica privind investițiile în arme controversate.

Următoarele tabele sintetizează abordarea noastră privind principalele efecte negative ale factorilor de durabilitate:

1.Folosind excluderi

2. Prin luarea în considerare a rating-urilor emitenților, fie prin ratinguri interne, fie furnizate de furnizorul de date.

OTP Asset Management România SAI SA ia în considerare indicatorii de mai sus în timpul procesului său de luare a deciziilor de investiții, pe baza datelor MSCI ESG Ratings privind sustenabilitatea și a principalilor indicatori de impact negativ. Baza de date MSCI acoperă aproximativ 10.000 de companii. Fiecare indicator este conceput pentru a ajuta participanții de pe piața financiară să înțeleagă și să evalueze expunerea la riscul de durabilitate.

Politici de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate

OTP Asset Management România SAI SA și-a aprobat Politica de management a riscului de durabilitate în data 31.08.2021, aceasta intrând în vigoare în data de 11.04.2022, ultima actualizare având loc la data de 17.07.2023.

Evaluările MSCI ESG sunt concepute pentru a ajuta investitorii să înțeleagă riscurile și oportunitățile ESG și să integreze acești factori în procesul de construcție și management al portofoliului lor.

Evaluările MSCI ESG identifică șase până la zece aspecte cheie ESG pentru fiecare companie. Problemele cheie de mediu și sociale sunt specifice industriei și sunt determinate pe baza externalităților de mediu sau sociale care pot genera costuri neprevăzute pentru o anumită companie sau industrie. Guvernanța (cuprinzând guvernanța corporativă și comportamentul corporativ) este evaluată pentru toate companiile. Ponderile cheie ale problemelor sunt determinate pentru fiecare sub-industrie pe baza contribuției sub-industriei la externalitatea negativă asociată cu problema și pe orizontul de timp așteptat pentru ca problema să se materializeze.

Evaluările MSCI ESG urmăresc să măsoare rezistența unei companii la riscurile ESG pe termen lung, relevante din punct de vedere financiar.

  • Dintre externalitățile negative pe care le generează companiile dintr-o industrie, care probleme se pot transforma în costuri neprevăzute pentru companii pe termen mediu și lung?
  • Dimpotrivă, ce probleme ESG care afectează o industrie se pot transforma în oportunități pentru companii pe termen mediu și lung?

Aspectele cheie și ponderile sunt supuse unui proces formal de revizuire și feedback la sfârșitul fiecărui an calendaristic.

Scopul includerii riscurilor de durabilitate în decizia de investiții este de a identifica apariția acestor riscuri cât mai curând posibil și de a lua măsurile adecvate pentru a minimiza impactul asupra investițiilor sau a portofoliului general al fondului. Evenimentele sau condițiile care pot fi responsabile pentru un impact negativ asupra rentabilității fondului sunt împărțite în aspecte de mediu, sociale și de guvernanță corporativă.

Integrarea și gestionarea riscurilor și oportunităților de sustenabilitate este în primul rând responsabilitatea managerului de portofoliu.

Persoana responsabilă cu managementul riscului are responsabilitatea de a gestiona riscurile identificate de sustenabilitate prin supraveghere și implicare când nivelurile de risc de sustenabilitate depășesc nivelul de risc de durabilitate al entității administrate.

Principala sursa de date utilizată de către OTP Asset Management România SAI SA este furnizorul său de date MSCI ESG Ratings.

MSCI ESG Ratings determină evaluările și scorurile ESG pe baza dezvăluirilor companiilor, a datelor disponibile publicului din mass-media și din bazele de date oficiale (guverne, ONG-uri).

În cazul în care un instrument financiar care nu are un scor de risc de durabilitate oferit de furnizorii externi de date, scorul său de risc de durabilitate poate fi determinat pe baza datelor disponibile publicului, cum ar fi Lista de clasificare a riscurilor de mediu și sociale publicată și revizuită de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și disponibilă pe site-ul său web.

Este posibil ca anumite elemente din portofoliul entităților administrate să fie reprezentate de instrumente financiare ale căror ratinguri nu pot fi determinate, aceste elemente de portofoliu sunt ignorate și OTP Asset Management România SAI SA determină categoria de risc de durabilitate pe baza ratingurilor ESG ale instrumentelor financiare rămase.

În condițiile în care informații referitoare la oricare dintre indicatorii utilizați nu sunt disponibile OTP Asset Management România SAI SA va depune toate eforturile rezonabile pentru a obține aceste informații.

Puteți găsi mai multe despre politica de management a riscului de durabilitate aici.

Politica de implicare

OTP Asset Management România SAI SA se angajează să evalueze riscurile și oportunitățile ESG ale companiilor în care intenționează să investească sau a investit deja.

OTP Asset Management România SAI SA susține sustenabilitatea prin politica sa de implicare care se regăsește pe site-ul web al societății.

Puteți găsi mai multe despre politica de implicare aici.

Referințe către standarde internaționale

Prin procedurile și politicile sale, OTP Asset Management România SAI SA urmărește în mod constant să se alinieze la principiile, valorile și standardele recunoscute internațional, precum Principiile Globale Compacte ale ONU (UNGC), normele OECD pentru companii multinaționale și normele UE în vigoare.

Director General

Dan Marius Popovici

28.06.2024

Send this to a friend