FAQ

Ce reprezintă o societate de administrare a investiţiilor?

Societatea de administrare a investiţiilor este iniţiatoarea şi administratorul fondului de investiţii respectiv. Societatea de administrare reprezintă fondul în relaţia cu terţii şi ia toate deciziile referitoare la investiţiile efectuate în numele fondului.

Cum sunt organizate fondurile mutuale?

Conform legii din România, fondurile mutuale sunt entităţi fără personalitate juridică, administrate de o societate de administrare a investiţiilor. Activitatea fondurilor mutuale presupune interacţiunea următoarelor entităţi: societatea de administrare (SAI), depozitarul, auditorul intern şi extern.

Care este denumirea legii şi regulamentului care guvernează activitatea OTP Asset Management România?

Legislaţia aplicabilă în domeniul administrării fondurilor deschise de investiţii este Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările si completările ulterioare şi OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor. În aplicarea acestor dispoziţii, ASF a emis Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea S.A.I., O.P.C.V.M. şi depozitarilor O.P.C.V.M.

Care sunt comisioanele percepute de către un fond investitorilor?

Fondurile pot percepe comisioane de cumpărare/subscriere și vânzare/răscumpărare de unități de fond.

Ce reprezintă BET-BK ?

BET-BK este un indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societăți listate pe piața reglementată a BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de către administratorii de fonduri, dar și de alți investitori instituționali, metodologia de calcul reflectând cerințele legale și limitele de investiții ale fondurilor.

Ce reprezintă ROBID?

ROBID este rata medie a dobânzii la depozite atrase pe piaţa interbancară.

Pot să investesc EUR sau USD în unităţile de fond distribuite de OTP Asset Management România?

Subscrierea se poate face în LEI, în EURO sau USD, cu condiția ca investiția să se efectueze în moneda fondului respectiv. De exemplu, în OTP Euro Bond este posibilă investiția doar în EURO.

Trebuie să semnez vreun document pentru a deveni investitor?

Pentru a deveni investitor, orice persoană fizică sau juridică trebuie să completeze şi să semneze cererea de adeziune-subscriere, în vederea aderării la fond.

Ce este cererea de adeziune-subscriere?

Cererea de adeziune-subscriere este documentul pe care investitorul trebuie să îl completeze şi să îl semneze în vederea aderării la Fond. Cererea conţine informaţii de identificare ale investitorului şi/sau ale împuternicitului acestuia, precum şi informaţii privind suma pe care investitorul intenţionează să o investească.
Prin semnarea primei cereri de adeziune-subscriere, investitorul devine parte la contractul de societate al Fondului și se supune prevederilor Prospectului de emisiune al fondului.

Ce este cererea de răscumpărare?

Cererea de răscumpărare este documentul prin care investitorul solicită vânzarea unui număr de unități de fond deținute.

Ce reprezintă un cont individual de investiţii?

Pe lângă administrarea fondurilor deschise de investiţii, societatea de administrare poate fi autorizată să administreze şi conturi individuale de investiţii, în baza unui contract. Societatea de administrare va stabili politica de investiţii potrivită, în funcţie de toleranţa la risc a fiecărui investitor. Fiecare societate de administrare îşi stabileşte criteriile în baza cărora va deschide şi va administra conturi individuale de investiţii (unul dintre cele mai importante criterii este disponibilitatea financiară a clientului, fiind luate în considerare sume importante).

Care este diferenţa majoră între un fond deschis de investiţii şi un cont individual din punct de vedere al clientului? Dar al OTP Asset Management România?

Clientul trebuie să dispună de importante fonduri băneşti pentru a putea să-şi deschidă un cont individual la o societate de administrare. În această formă de investiţii, clientul va beneficia de un tratament special, individualizat.
În cazul în care clientul investeşte într-un fond de investiţii – prin urmare decide pentru o modalitate de investiţie colectivă –trebuie să ştie că nu poate influenţa politica de administrare a fondului respectiv, el nu poate decât să adere la politica stabilită în prealabil de societatea de administrare pentru fondul respectiv.

Cine reglementează activitatea societăţilor de administrare investiţii în România?

Entitatea cu atribuţii de reglementare şi supraveghere a societăţilor de administrare a investiţiilor în România este Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, www.asfromania.ro.

În cate zile se pot retrage banii după depunerea cererii de răscumpărare?

Plata unităților de fond răscumpărate se efectuează în maxim 10 zile lucrătoare conform legislației.

Pot să pierd banii investiţi într-o unitate de fond?

Evoluţia fondului va cunoaşte creşteri şi descreşteri în funcţie de evoluţia pieţelor unde s-a investit, conform politicii de investiţii a respectivului fond. Deci este posibil ca, în anumite momente, valoarea unităţii de fond să fie mai mică decât atunci când aţi investit.

Am vreo obligaţie când completez cererea de adeziune-subscriere, de exemplu depuneri lunare?

Nu există o obligativitate în a face subscrieri lunare, ca și investitori aveți deplina libertate să subscrieți și să răscumpărați unități de fond în orice moment.

Pot numi un împuternicit? Ce drepturi poate avea această persoană?

Da, puteţi numi un împuternicit pentru deținerea dvs. de unități de fond. Persoana respectivă poate fi numită fie la momentul completării Cererii de Adeziune-subscriere, prin completarea şi semnarea secţiunii aferente din acest formular, în prezența titularului, sau printr-o procură notarială autentificată, cu specimen de semnătură al persoanei împuternicite, dacă titularul nu este prezent.
În cazul în care persoana este împuternicită prin procură, procura trebuie să conţină expres operaţiunile pentru care aceasta urmează să fie împuternicită.