Societatea de administrare a investiţiilor este iniţiatoarea şi administratorul fondului de investiţii respectiv. Societatea de administrare reprezintă fondul în relaţia cu terţii şi ia toate deciziile referitoare la investiţiile efectuate în numele fondului.

Conform legii din România, fondurile mutuale sunt entităţi fără personalitate juridică, administrate de o societate de administrare a investiţiilor. Activitatea fondurilor mutuale presupune interacţiunea următoarelor entităţi: societatea de administrare (SAI), depozitarul, auditorul intern şi extern.

Legislaţia aplicabilă în domeniul administrării fondurilor deschise de investiţii este Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările si completările ulterioare şi OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor. În aplicarea acestor dispoziţii, ASF a emis Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea S.A.I., O.P.C.V.M. şi depozitarilor O.P.C.V.M.

Fondurile pot percepe comisioane de cumpărare/subscriere și vânzare/răscumpărare de unități de fond.

BET-BK este un indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societăți listate pe piața reglementată a BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de către administratorii de fonduri, dar și de alți investitori instituționali, metodologia de calcul reflectând cerințele legale și limitele de investiții ale fondurilor.

ROBID este rata medie a dobânzii la depozite atrase pe piaţa interbancară.

Subscrierea se poate face în LEI, în EURO sau USD, cu condiția ca investiția să se efectueze în moneda fondului respectiv sau a Clasei de fonduri respectiva. De exemplu, în OTP Global Mix este posibilă investiția în LEI pentru Clasa L și în EURO pentru Clasa E.

Pentru a deveni investitor, orice persoană fizică sau juridică trebuie să completeze şi să semneze cererea de adeziune-subscriere, în vederea aderării la fond.

Cererea de adeziune-subscriere este documentul pe care investitorul trebuie să îl completeze şi să îl semneze în vederea aderării la Fond. Cererea conţine informaţii de identificare ale investitorului şi/sau ale împuternicitului acestuia, precum şi informaţii privind suma pe care investitorul intenţionează să o investească.
Prin semnarea primei cereri de adeziune-subscriere, investitorul devine parte la contractul de societate al Fondului și se supune prevederilor Prospectului de emisiune al fondului.

Cererea de răscumpărare este documentul prin care investitorul solicită vânzarea unui număr de unități de fond deținute.

Entitatea cu atribuţii de reglementare şi supraveghere a societăţilor de administrare a investiţiilor în România este Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, www.asfromania.ro.

Plata unităților de fond răscumpărate se efectuează în maxim 10 zile lucrătoare conform legislației.

Evoluţia fondului va cunoaşte creşteri şi descreşteri în funcţie de evoluţia pieţelor unde s-a investit, conform politicii de investiţii a respectivului fond. Deci este posibil ca, în anumite momente, valoarea unităţii de fond să fie mai mică decât atunci când aţi investit.

Nu există o obligativitate în a face subscrieri lunare, ca și investitori aveți deplina libertate să subscrieți și să răscumpărați unități de fond în orice moment.

Da, puteţi numi un împuternicit pentru deținerea dvs. de unități de fond. Persoana respectivă poate fi numită fie la momentul completării Cererii de Adeziune-subscriere, prin completarea şi semnarea secţiunii aferente din acest formular, în prezența titularului, sau printr-o procură notarială autentificată, cu specimen de semnătură al persoanei împuternicite, dacă titularul nu este prezent.
În cazul în care persoana este împuternicită prin procură, procura trebuie să conţină expres operaţiunile pentru care aceasta urmează să fie împuternicită.

Descoperă mai multe

Send this to a friend