Glosar termeni

[ A ]
[ B ]
[ C ]
[ D ]
[ E ]
[ F ]
[ G ]
[ H ]
[ I ]
[ J ]
[ L ]
[ M ]
[ N ]
[ O ]
[ P ]
[ Q ]
[ R ]
[ S ]
[ T ]
[ U ]
[ V ]
[ W ]
[ Z ]

Acţionar semnificativ

Persoană fizică, persoană juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz.

Acţiune

Titlu reprezentativ al contribuţiei asociatului la capitalul social al unei societăţi pe acţiuni sau în comandita pe acţiuni, care evidenţiază un drept de proprietate asupra emitentului şi conferă titularului calitatea de acţionar; acţiunile pot fi ordinare sau preferenţiale, acestea din urmă conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit înaintea oricăror altor beneficii, precum şi drepturile recunoscute deţinătorilor de acţiuni ordinare, cu excepţia dreptului de a participa şi de a vota în adunările generale.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.). ASF are atribuţii privind administrarea, punerea în aplicare, supravegherea şi controlul respectării dispoziţiilor legii, investită în acest scop cu puteri de reglementare, decizie, autorizare, dispensă, interdicţie, intervenţie, anchetă şi sancţionare disciplinară şi administrativă.