OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Închis de investiţii cu capital garantat OTP GarantisRo cu privire la modificarea documentelor de constituire a acestuia în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri CNVM nr. 9/2010 solicitate şi acordate prin Avizul CNVM nr. 23 din data de 06.07.2010. .

1. Art. 12.2 Evaluarea activelor

Pct (10) va avea următorul conţinut: “10) Valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile vor fi evaluate la preţul calculat conform art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004; “

Se elimină pct (12) și (18), restul punctelor se renumerotează

Pct (17) devenit (16) va avea următorul conţinut: „Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate vor fi evaluate la preţul calculat conform art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;”

Se introduce pct (18): “În cazul în care S.A.I. nu obţine situaţiile financiare aferente valorilor mobiliare din portofoliu în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere ale acestora la Registrul Comerțului, valorile mobiliare evaluate conform prevederilor art. 99 alin. (1) şi art. 101 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, vor fi incluse în activ la valoarea zero.”

Se introduce un ultim aliniat: „Orice alte instrumente financiare aflate în portofoliul Fondului vor fi evaluate conform reglementărilor C.N.V.M. în vigoare.” Menţionăm că, în baza Deciziei CNVM nr. 662 din data de 25.05.2010, nu se vor aplica prevederile art. 212 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sect 2, telefon/fax 031-308 55 50/ 031- 308.55.55, precum şi de la sediile unităţilor teritoriale ale OTP Bank România publicate pe site-ul www.otpfonduri.ro.