OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. anunță investitorii în Fondurile Deschise de Investiții FDI OTP AvantisRO, OTP ComodisRO, OTP Dinamic, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond, OTP Expert, OTP Global Mixt, OTP Premium Return, OTP Obligațiuni și OTP Real Estate & Construction cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate și obținute autorizațiile ASF nr. 72, nr. 73, nr. 74, nr. 75, nr. 76, nr. 77, nr. 78, nr. 79,  nr. 80.  și nr. 81 din data de 09.05.2022.

A. Modificări aplicabile FDI administrate:

1. Prospect de emisiune, Introducere:

După alin. 1 se introduce următorul alineat:

Fondul nu este un produs financiar constituit în conformitate cu prevederile art.8 din Regulamentul (UE) 2019/2088, respectiv un produs care promovează caracteristici de mediu sau sociale sau o combinație a acestor caracteristici. Fondul nu are ca obiectiv investiții durabile și nu există un indice drept criteriu de referință, astfel cum este menționat la art.9 din Regulamentul (UE) 2088/2019. Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punct de vedere a mediului.

2. Contract de Societate

Primul alineat va avea următorul conținut :

În vederea constituirii Fondului deschis de investiții (…nume fond…)  societatea de administrare a investițiilor OTP Asset Management România S.A.I. S.A. inițiază prezentul Contract de societate, denumit în continuare „Contract”, ce este guvernat de prevederile generale ale Codului Civil Român referitoare la societatea civilă simplă  precum și de dispozițiile speciale prevăzute de OUG 32/2012, și de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014  cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și orice alte reglementări în vigoare emise de ASF. (urmare a modificării Codului Civil Român)

3. Contract de Societate, 5. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

Alin 1 va avea următorul conținut :

Inițiatoarea constituirii Fondului în vederea administrării acestuia este OTP Asset Management România S.A.I. S.A., denumită în continuare și Societatea, societate de administrare a investițiilor autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2620/18.12.2007, nr. de înregistrare în Registrul ASF: PJR05SAIR/400023 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15502/15.08.2007, cod unic de înregistrare 222 64 941, cu sediul social în București, Aleea Alexandru nr. 43, sect. 1, telefon: +40 31 308 55 50, fax : +40 31 308 55 55 email: office@otpfonduri.ro, pagina de internet www.otpfonduri.ro, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 5,795.323.00 Lei, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Codului Civil Român, precum și cu dispozițiile OUG 32/2012, cu modificările și completaările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014  cu modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor ASF în vigoare care reglementează activitatea de administrare a investițiilor.

La data întocmirii prezentului document, societatea de administrare a investițiilor OTP Asset Management România S.A.I. S.A. nu are sedii secundare. (Urmare a abrogării Codului Comercial și apariția OUG 32/2012)

4. Prospect de emisiune: 1.1 Dispoziții Generale, alin 2 ; Reguli 1.1 Dispoziții generale, alin 3, va avea următorul conținut:

Societatea are un capital social subscris și vărsat de 5.795.323,00 Lei și este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Codului Civil Român, precum și cu dispozițiile OUG 32/2012, Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 cu modificările și completările ulterioare și reglementărilor ASF în vigoare, dispoziții care reglementează activitatea de administrare a investițiilor.

5. Prospect de emisiune: 1.1 Dispoziții Generale

La aliniatul 4 se adaugă un ultim punct cu următorul conținut:

Fondul deschis de investiții OTP Innovation

6. Prospect de emisiune: 3.4 Politica de investiții; Reguli: 3.3 Politica de investiții

FDI OTP AvantisRO; FDI OTP Obligațiuni, – După alin. 5 se introduc următoarele alineate, restul alineatelor se renumerotează:

FDI OTP ComodisRO; FDI OTP Dollar Bond, FDI OTP Euro Bond, FDI OTP Expert, – După alin. 3 se introduc următoarele alineate, restul alineatelor se renumerotează:

FDI OTP Dinamic, FDI OTP Premium Return – După alin. 4 se introduc următoarele alineate, restul alineatelor se renumerotează:

FDI OTP Global Mix, FDI OTP Real Estate & Construction: După alin. 2 se introduc următoarele alineate, restul alineatelor se renumerotează:

Fondul urmărește un rating agregat a riscului de durabilitate mediu, determinat în conformitate cu politica internă de administrare a riscului de durabilitate.

OTP Asset Management Romania SAI SA folosește evaluările și scorurile ESG furnizate de un furnizor extern de date (MSCI ESG Ratings). Pentru a evalua performanța investițiilor, selectarea instrumentelor financiare, construcția și gestionarea portofoliului, furnizorul de date colectează date de piață ample despre emitenții de actiuni și obligațiuni. Furnizorul de date determină evaluările și scorurile ESG pe baza dezvăluirilor companiilor, a datelor disponibile publicului din mass-media și din bazele de date oficiale (guverne, ONG-uri). Furnizorul de date își actualizează periodic evaluările.

Nivelul de risc de durabilitate al instrumentelor financiare deținute de fondurile de investiții administrate este obținut prin ratingul / scorul ESG furnizat de furnizorul extern de date.

OTP Asset Management România SAI SA evaluează instrumentul financiar / portofoliul în funcție de acest rating. În cazul în care un instrument financiar nu are un scor de risc de durabilitate oferit de furnizorii externi de date, scorul său de risc de durabilitate poate fi determinat pe baza datelor disponibile publicului, cum ar fi Lista de clasificare a riscurilor de mediu și sociale publicată și revizuită de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și disponibila pe site-ul său web.

În cazul obligațiunilor suverane emise de statele membre ale Uniunii Europene, în lipsa unui rating furnizat de către furnizorul de date, vom considera că acestea au un risc scăzut din punct de vedere a riscului de durabilitate.

În cazul obligațiunilor verzi (O obligațiune verde este un tip de instrument cu venit fix care este destinat în mod special pentru a strânge bani pentru proiecte climatice și de mediu) care nu au un rating ESG emis de furnizorul de date, vom considera că acestea au un rating scăzut.

FDI OTP AvantisRO: Alin. 12 va avea următorul conținut:

FDI OTP Expert: Alin. 18 va avea următorul conținut:

Politica de investiții a Fondului se va realiza având în vedere menținerea unui nivel mediu spre ridicat al riscului de piață prin efectuarea de plasamente în condiții de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare precum și orice alte prevederi și restricții referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond.

FDI OTP Dollar Bond, FDI OTP Euro Bond: Alin 3 va avea următorul conținut:

FDI OTP Dinamic, FDI OTP Global Mix, FDI OTP Premium Return: Alin 2 va avea următorul conținut:

FDI OTP Obligațiuni: Alin. 5 va avea următorul conținut:

Politica de investiții a Fondului se va realiza având în vedere menținerea unui nivel mediu al riscului de piață prin efectuarea de plasamente în condiții de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare precum și orice alte prevederi și restricții referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond.

FDI OTP ComodisRO: Alin. 13 va avea următorul conținut:

Politica de investiții a Fondului se va realiza având în vedere menținerea unui nivel scăzut al riscului de piață prin efectuarea de plasamente în condiții de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare precum și orice alte prevederi și restricții referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond.

FDI OTP Real Estate & Construction: Alin 2 va avea următorul conținut:

Politica de investiții a Fondului se va realiza având în vedere menținerea unui nivel mediu spre ridicat al riscului de piață prin efectuarea de plasamente în condiții de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare precum și orice alte prevederi și restricții referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond.

FDI OTP AvantisRO:  Se elimină alin. 16, restul alineatelor se renumerotează.

FDI OTP ComodisRO,  FDI OTP Global Mix, FDI OTP Real Estate & Construction: Se elimină alin 12, restul alineatelor se renumerotează.

FDI OTP Dollar Bond, FDI OTP Euro Bond, FDI OTP Expert: Se elimină alin. 13, restul alineatelor se renumerotează.

FDI OTP Dinamic și  FDI OTP Premium Return: Se elimină alin. 14, restul alineatelor se renumerotează.

OTP Obligațiuni: Se elimină alin 15, restul alineatelor se renumerotează.

La toate FDI – Prospect de Emisiune și Reguli – La punctul A.1 se elimină ultimul alineat.

7. Prospect de emisiune: 3.8.1. Riscuri legate de durabilitate, Reguli:  3.6.1. Riscuri legate de durabilitate

Alin. 6 va avea următorul conținut: Analiza societății a avut la bază pe de o parte scoruri ESG obținute de la MSCI ESG Ratings, iar pe de altă parte a fost luat în considerare în lipsa acestor scoruri lista emisă de BERD referitoare la riscul de mediu și sociale în funcție de domeniul de activitate.

Alin. 8, 9, 10 se înlocuiesc cu următoarele alineate:

OTP Asset Management România SAI SA integrează în strategia sa investițională riscurile de durabilitate în conformitate cu politica de management al riscului de durabilitate în vigoare, la nivelul societății. Această politică este disponibilă la adresa https://otpfonduri.ro/politici-si-proceduri.

Scopul includerii riscurilor de durabilitate în decizia de investiții este de a identifica apariția acestor riscuri cât mai curând posibil și de a lua măsurile adecvate pentru a minimiza impactul asupra investițiilor sau a portofoliului general al fondului. Evenimentele sau condițiile care pot fi responsabile pentru un impact negativ asupra rentabilității fondului sunt împărțite în aspecte de mediu, sociale și de guvernanță corporativă.

OTP Asset Management România SAI SA nu ia în consierare niciunul dintre „principalele efecte adverse ale deciziilor de investiții în cazul fondului OTP …(nume fond)……, asupra factorilor de durabilitate, având în vedere portofoliul fondului și accesul limitat la date privind principalii indicatori aplicabili investițiilor efectuate de către fond.

8. Prospect de emisiune

OTP AvantisRO, OTP ComodisRo, OTP Dinamic, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond, OTP Global Mixt, OTP Premium Return, OTP Obligatiuni si OTP Real Estate & Construction

După pct. 3.10 se introduce pct. 3.11 Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului cu următorul conținut:

La nivelul societății au fost implementate proceduri care asigură conformitatea cu prevederile legale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Operațiunile cu unităţi de fond (subscriere/răscumpărare) se efectuează numai prin intermediul unui cont bancar deschis la o instituţie de credit  în numele investitorului supus unor proceduri stricte pentru respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare în materie de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

OTP Bank România, în calitate de Distribuitor, colectează datele investitorilor necesare în procesul de cunoaştere a clientelei în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului și le pune la dispoziția OTP Asset management România SAI SA, împreună cu orice informații relevante în scopul îndeplinirii prevederilor legale incidente.

În acest sens, orice actualizare a datelor de identificare a investitorilor care efectuează operațiuni cu unități de fond (subscriere/răscumpărare) prin intermediul distribuitorului OTP Bank România, va fi transmisă către OTP Asset Management România SAI SA și utilizată de aceasta în vederea asigurării actualizării datelor de identificare deținute ale investitorilor.

La FDI  OTP Real Estate & Construction restul punctelor se renumerotează.

FDI OTP Expert

După pct. 3.10 se introduce pct. 3.11 Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului cu următorul conținut:

La nivelul societății au fost implementate proceduri care asigură conformitatea cu prevederile legale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Operațiunile cu unităţi de fond (subscriere/răscumpărare) se efectuează numai prin intermediul unui cont bancar deschis la o instituţie de credit  în numele investitorului supus unor proceduri stricte pentru respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare in materie de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

restul punctelor se renumerotează.

9. Prospect de emisiune: 5.1 Vânzarea/Subscrierea unităților de fond; Reguli: 4.1 Vânzarea/Subscrierea unităților de fond

La FDI OTP Obligațiuni –alin. 18, la restul FDI administrate – alin. 17 va avea următorul conținut:

În cazul în care investitorul intenționează să adauge o persoană împuternicită sau să revoce persoana împuternicită ulterior completării cererii de Adeziune-Subscriere, aceasta va completa un Formular de adăugare/revocare împuternicit și va atașa în mod obligatoriu următoarele documente pentru împuternicit:

10. Prospect de emisiune 7.1.1 Comisionul de subscriere

La primul alineat se elimină de la sfârșitul acestuia cuvântul negociabil.

11. Prospect de emisiune: 8.2 Lichidarea Fondului;

Alin 2 și 3 vor avea următorul conținut:

ASF retrage autorizarea Fondului în următoarele situaţii:

  1. a) la cererea Societății, în urma unei fundamentări riguroase, în situaţia în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond;
  2. b) în situaţia în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizaţiei Societății.

Cererea indicată în alineatul anterior la lit. a) trebuie transmisă la A.S.F. împreună cu hotărârea organului statutar, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării generale a acţionarilor sau a şedinţei Consiliului de Supraveghere al S.A.I.

Alin 5, lit a) va avea următorul conținut:

  1. a) situaţia actualizată a deţinerilor fondului existentă la momentul începerii perioadei prevăzute la alineatul anterior (informaţii cu privire la numărul de investitori şi valoarea activului net, inclusiv cea unitară), certificată de depozitarul fondului.

12. Prospect de emisiune X. AUDITORUL FINANCIAR AL FONDULUI

Primul alineat va avea următorul conținut:

Auditorul financiar al Fondului deschis de investiții …..(nume fond)…… este – G2 EXPERT S.R.L., cu sediul în Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/4477/2008, având cod fiscal 24725081, auditor financiar, membru al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (în continuare ASPAAS) cu număr de autorizație FA1152/2013, reprezentată legal prin Gheorghe Alexandru MAN, în calitate de administrator Administrator.

pct 13.3 din Prospectul de emisiune, pct. 11 Contract de societate: va avea următoarea denumire: Clauza privind încetarea contractului de societate al Fondului

13. Prospect de emisiune: 13.3  Clauza privind încetarea contractului de societate al Fondului; Contract de societate:  11. Clauza privind încetarea contractului de societate al Fondului, va avea următorul conținut:

Contractul de societate este guvernat de prevederile generale ale Codului Civil Român referitoare la societatea simplă.

Fondul își poate înceta activitatea dacă are loc retragerea autorizației de funcționare și emiterea hotărârii de lichidare a Fondului, dată de organele abilitate conform legii;

La încetarea existenței Fondului, patrimoniul acestuia se lichidează, activul net se va împărți între membri activi ai Fondului proporțional cu drepturile lor și conform regulilor legale existente în materie.

14. pct 1.2 din Reguli, va avea următoarea denumire: Obiectul și obiectivul administrării

15. Reguli 1.2 Obiectul și obiectivul administrării

Se introduce un ultim alineat cu următorul conținut:

Obiectivul fondului, constă în atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și plasarea lor pe piața financiară, preponderent în valori mobiliare, pe principiul diversificării riscului și administrării prudențiale în vederea obținerii unei rentabilități superioare a acestor resurse.

16. pct 1.5 din Reguli, va avea următoarea denumire: Operațiunile efectuate de societatea de administrare în numele Fondului în vederea desfășurării activității de administrare

17. Reguli,5 Operațiunile efectuate de societatea de administrare în numele Fondului în vederea desfășurării activității de administrare

Se elimină ultimele 2 alineate:

18. pct 1.6 din Reguli, va avea următoarea denumire: Responsabilitatea societății de administrare

19. Reguli, 6 Responsabilitatea societății de administrare

Înaintea articolelor existente se introduc următoarele articole:

Societatea este obligată să respecte, pe toată durata de funcţionare, regulile de conduită emise de Autoritate.

Societatea are cel puțin următoarele obligații:

a) să acţioneze cu corectitudine şi cu diligenţă profesională în scopul protejării interesului investitorilor Fondului şi a integrităţii pieţei;

b) să angajeze şi să folosească eficient toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;

c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că Fondul beneficiază de un tratament corect și imparțial;

d) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei;

e) să exercite drepturile de vot aferente instrumentelor financiare aparţinând Fondului în interesul deţinătorilor de titluri de participare.

Societatea își asumă următoarele responsabilități:

a) să opereze în conformitate cu prezentele Regului și să nu efectueze operațiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile individuale ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte;

b) să nu efectueze tranzacții cu O.P.C.V.M – urile pe care le admimistrează;

c) să identifice toate cazurile în care condiţiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu Fondul şi să se asigure că Fondul nu este încărcat cu costuri ce ar putea fi evitate şi nu este exclus de la obţinerea de beneficii care i se cuvin.

d) să asigure un tratament echitabil tuturor deținătorilor de titluri de participare ale Fondului.

e) să nu acorde o mai mare importanţă intereselor unui grup de deţinători de titluri de participare decât intereselor oricărui alt grup de deţinători de titluri de participare.

f) să aplice politici şi proceduri pentru a preveni practicile frauduloase care pot afecta stabilitatea şi integritatea pieţei.

g) să utilizeze modele de stabilire a preţurilor şi sisteme de evaluare echitabile, corecte şi transparente pentru Fond, pentru a respecta obligaţia de a acţiona în interesul cel mai bun al deţinătorilor de titluri de participare.

h) să poată demonstra că portofoliul Fondului este corect evaluat.

i) să acţioneze cu toată competenţa, imparţialitatea şi diligenţa profesională în situaţia în care încheie, administrează sau reziliază acorduri cu părţi terţe referitoare la desfăşurarea activităţilor de administrare a riscului. Societatea va lua toate măsurile necesare pentru a verifica dacă terţul dispune de abilitatea şi capacitatea necesare pentru a desfăşura activităţile de administrare a riscului într-un mod profesionist şi eficient şi va stabili metode pentru evaluarea continuă a standardelor de performanţă ale părţilor terţe.

Societatea poate delega, sub condiţia avizării prealabile a ASF si pe bază de contract scris, exercitarea activităţilor de administrare a investițiilor cu respectarea condițiilor prevăzute în legislația aplicabilă în vigoare.

Societatea poate delega activitatea de distribuţie, cu notificarea ASF şi cu condiţia evitării apariţiei conflictelor de interese, altor societăți de administrare a investițiilor, societăți de servicii de investiții financiare sau instituţii de credit.

20. pct 2.3 din Reguli, va avea următoarea denumire: Responsabilitățile Depozitarului față de Societate și față de investitorii Fondului

21. Reguli, 2.5 Incetarea contractului de depozitare – se elimină alineatele 2-11

22. Reguli, după Cap. VI. DISTRIBUITORII se introduce Cap. VII. Condiții de înlocuire a SAI și a Depozitarului, cu următorul conținut:

7.1. Încetarea funcţiei de administrare

Administrarea Fondului de căre SAI încetează de drept dacă acesta renunță la administrare cu notificarea prealabilă a Autorității și după desemnarea unui nou administrator sau dacă Autoritatea retrage autorizația SAI, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare.

Autoritatea este în drept să retragă autorizaţia acordată SAI în următoarele condiţii:

a) nu îşi începe activitatea în termen de 12 luni de la obţinerea autorizaţiei sau nu desfăşoară nicio activitate autorizată, pe o perioadă mai mare de 6 luni;

b) solicită expres retragerea autorizaţiei;

c) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare;

d) nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei;

e) nu mai respectă prevederile O.U.G. nr. 99/2006 şi reglementările emise în aplicarea acesteia, atunci când aceasta este autorizată să desfăşoare şi activităţile prevăzute la art. 5 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 32/2012;

f) a încălcat grav şi/sau sistematic prevederile legislației aplicabile;

g) alte cazuri prevăzute de reglementările Autorității

Retragerea autorizaţiei se face prin:

a) decizie de retragere, dacă SAI face dovada depunerii tuturor documentelor prevăzute de legislația aplicabilă;

b) decizie de sancționare cu respectarea Titlului I, Capitolul VII din OUG nr. 32/2012. În această situație, Autoritatea desemnează un administrator provizoriu care va efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului Fondului, precum şi transferul obligatoriu al administrării către o altă societate de administrare a investiţiilor şi publicarea acestei situaţii, cu depunerea tuturor diligenţelor necesare în acest sens. Comisionul administratorului provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de SAI şi este plătit din activul Fondului.

În vederea găsirii unei societăți de administrare a investițiilor înlocuitoare, administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziţia solicitanţilor toate informaţiile pentru ca aceştia să ia o hotărâre în cunoştinţă de cauză. În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii:

a) nivelul capitalului iniţial al societăţii de administrare a investiţiilor ofertante;

b) gradul în care reţeaua de distribuţie pe care o poate asigura noua societate de administrare a investiţiilor acoperă reţeaua de distribuţie iniţială;

c) comisionul de administrare propus;

d) experienţa şi performanţele obţinute în activitatea de administrare;

e) volumul activelor administrate la momentul evaluării;

f) sancţiunile aplicate de Autoritate, după caz.

Administratorul provizoriu are obligaţia ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice şi să propună Autorității numirea unei alte societăți de administrare a investițiilor. Pe perioada desfăşurării activităţii sale, administratorul provizoriu întocmeşte şi publică rapoartele aferente activităţii entităţilor preluate în administrare temporară, în termenul şi conform cerinţelor prevăzute de reglementările în vigoare. În cazul în care administratorul provizoriu depăşeşte acest termen, A.S.F. poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă de 90 de zile sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea mandatului precedentului administrator provizoriu.

În cazul în care, nici ulterior expirării termenelor prelungite, nu a fost propusă o altă societate de administrare a investițiilor, Autoritatea este în drept să dispună lichidarea Fondului şi să numească un lichidator.

În cazul nerespectării obligaţiilor sale, administratorul provizoriu va restitui Fondului administrat temporar comisioanele încasate.

Efectele retragerii autorizaţiei. Obligaţiile SAI

La data comunicării deciziei de sancţionare cu retragerea autorizaţiei, SAI:

a) încetează orice activităţi de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a portofoliilor individuale de investiții;

b) începe transferul atribuţiilor şi operaţiunilor specifice activităţii de administrare către administratorul

provizoriu desemnat, inclusiv transferul registrelor şi evidenţelor, al corespondenţei, materialelor publicitare, contractelor şi a oricăror altor documente, în original, ale Fondului. Transferul trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării ordonanţei de sancţionare.

Retragerea autorizaţiei SAI nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a Fondului.

Depozitarul trebuie să-şi îndeplinească în continuare atribuţiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua societate de administrare a investiţiilor sau, după caz, până la predarea activelor către un nou depozitar.

7.2. Încetarea funcţiei Depozitarului

Depozitarul îşi poate înceta funcţia în următoarele cazuri:

a) din inițiativa unei părți, în condiţiile stabilite în contract sau

b) prin acordul părţilor;

Depozitarul poate denunţa unilateral contractul de depozitare a activelor Fondului, numai ulterior acordării unui preaviz scris de cel puţin 90 de zile. Acest termen curge de la data notificării denunţării contractului către Autoritate.

În cazul în care contractul de depozitare încetează prin acordul părţilor, SAI va transmite Autorității actul adiţional (în original) la vechiul contract de depozitare, privind încetarea relaţiilor contractuale între cele două entităţi.

Decizia de denunţare a contractului de depozitare se publică pe pagina oficială de internet a SAI în termen de 3 zile lucrătoare de la data denunţării.

SAI are obligaţia încheierii unui nou contract de depozitare în termenul de 90 de zile menţionat mai sus, intrarea în vigoare a noului contract urmând a se realiza cel târziu în prima zi lucrătoare următoare celei

de-a 90-a zi.

c) iniţierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către B.N.R.; în acest caz, în termen de maximum cinci zile de la declanşarea unei asemenea proceduri, SAI procedează la schimbarea depozitarului Fondului, prin denunţarea unilaterală scrisă a contractului;

d) retragerea avizului/ autorizaţiei de funcţionare de către Autoritate sau B.N.R. Autoritatea retrage avizul emis:

i) dacă acesta a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false sau care au indus în eroare;

ii) dacă depozitarul nu respectă dispoziţiile legale privind activităţile, obligaţiile şi răspunderea unui depozitar;

iii) dacă depozitarului i-a fost retrasă autorizaţia de către B.N.R. sau de autoritatea competentă din statul membru;

iv) la solicitarea depozitarului;

v) în situaţia în care nu se mai îndeplinesc condiţiile de la avizarea depozitarului.

În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către depozitar a dispoziţiilor legale, Autoritatea comunică decizia sa societăţii de administrare a investițiilor. În maximum două zile lucrătoare de la data încheierii noului contract de depozitare, acesta este transmis la Autoritate în vederea avizării.

Depozitarul cedent începe transferul complet al activelor Fondului către noul depozitar în maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Autoritate a contractului de depozitare. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

În termen de şapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor Fondului, depozitarul cedent întocmeşte un raport care conţine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net şi a activului net unitar, numărul de deţinători de titluri de participare şi numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operaţiune de transfer. Raportul este înaintat societăţii de administrare şi Autoritate.

Restul capitolelor se renumerotează

23. Prospect de emisiune, XV DISPOZIȚII FINALE, Reguli, VIII. DISPOZIȚII FINALE

Primul alineat va avea următorul conținut: Autoritatea competentă de reglementare, autorizare și supraveghere este Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(conform solicitării ASF la FDI OTP Inovation – Se regăsește mai sus în cadrul documentelor – pentru alinierea cerințelor la toate FDI administrate, pentru o bună gestionare a acestora)

24. Ultima frază din documentele fondurilor administrate va avea următorul conținut: …. a/au fost autorizat/e în data de …… și a/au fost actualizat/e astăzi ……

B. Modificări aplicabile FDI OTP Obligațiuni:

Prospect de emisiune: 3.8.1. Riscuri legate de durabilitate, Reguli:  3.6.1. Riscuri legate de durabilitate

Alin 7 va avea următorul conținut:

OTP Asset Management România SAI SA  a efectuat o evaluare preliminară a riscului de durabilitate, având la dispoziție un set limitat de date, în cazul acestui fond, ceea ce conduce la concluzia că riscul de durabilitatea asupra randamentului probabil al fondului este unul scăzut.

C. Modificari aplicabile FDI OTP Expert si OTP Real Estate&Construction:

denumirea pct 3.12 din Prospectul de emisiune și denumirea pct. 3.7 din Reguli –va avea următoarea denumire: Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea venitului distribuibil

D. Modificări aplicabile FDI OTP Dinamic și OTP Premium Return

Contract de Societate, 5.1. Comisionul de administrare,  B. Comisionul de Succes;  Prospect de Emisiune, 7.2 Cheltuieli suportate de Fond, 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății, B. Comisionul de Succes;  Reguli, 1.3  Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de Societate, B. Comisionul de Succes

Se elimină alineatele 2-21, restul se renumerotează.

Alineatul 3 va avea următorul conținut:

Ținând cont de faptul că fondul urmărește un obiectiv de randament absolut, se va folosi ca și referință un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4% pentru clasa L și de 2% pentru clasa E de unități de fond.

E. Modificări aplicabile FDI OTP AvantisRO

Reguli 3.6 Riscuri și politici de administrare a riscurilor

Se elimină pct 2 de la alin 3

F. Se actualizează DICI – Documentul privind Informațiile Cheie destinate investitorilor – la pct Obiective și politica de investiţii, după primul alineat se introduc 2 alinate cu următorul conținut :

Fondul nu este un produs financiar constituit în conformitate cu prevederile art.8 din Regulamentul (UE) 2019/2088, respectiv un produs care promovează caracteristici de mediu sau sociale sau o combinație a acestor caracteristici.

Fondul nu are ca obiectiv investiții durabile și nu există un indice drept criteriu de referință, astfel cum este menționat la art.9 din Regulamentul (UE) 2088/2019.

____________________________________________________________________________________________

Investitorii care nu sunt de acord cu modificările, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Modificările autorizate de către A.S.F. intră in vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor, pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, telefon/fax 037-291 56 08 / 031- 308.55.55, precum și de la sediile unităților teritoriale ale distribuitorului OTP Bank România, publicate pe site-ul acesteia.