OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunță investitorii în Fondurile Deschise de Investiții FDI OTP Dinamic și OTP Premium Return cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate și obținute autorizațiile ASF nr. 242 și nr. 243 din data de 20.12.2021.

A.          Contract de Societate, 3. OBIECTIVELE FONDULUI

Prospect de Emisiune, 3.2 Obiectivele fondului, Reguli, 3.1. Obiectivele fondului

Se elimina alin 2 si 3.

După alin. 1 se introduce un nou alineat, cu următorul conținut: Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament superior nivelului minim acceptat de rentabilitate aferent fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare.

B.          Contract de Societate, 5.1. Comisionul de administrare, B. Comisionul de Succes

Prospect de Emisiune, 7.2 Cheltuieli suportate de Fond, 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății, B. Comisionul de Succes

Reguli, 1.3 Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de Societate, B. Comisionul de Succes 

La finalul pct B. Comisionul de Succes, se introduc următoarele alineate

Având în vedere prevederile Normei ASF nr. 7/2021, se schimbă modalitatea de determinare și calculare a comisionului de succes, astfel:

Având în vedere prevederile Normei 7/2021 emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, începând cu data de 1 ianuarie 2022 modalitatea de determinare și calculare a comisionului de succes se va schimba, astfel:

  • Ținând cont de faptul că fondul urmărește un obiectiv de randament absolut, se va renunța la benchmark-ul prezentat mai sus și se va folosi ca și referință un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4% pentru clasa L și de 2% pentru clasa E de unități de fond.

Calculul comisionului de succes aferent fiecărei clase de unități de fond pleacă de la o serie de principii de bază după cum urmează:

  • Administratorul este îndreptățit să încaseze comision de succes doar în cazul în care performanța clasei de unități de fond este superioară pragului minim acceptabil de rentabilitate;
  • Valoarea zilnică a comisionului de succes aferent fiecărei clase de unități de fond poate avea valori pozitive sau negative în funcție de evoluția VUAN-ului curent aferent fiecărei clase de unități de fond față de pragul minim acceptabil de rentabilitate a clasei respective.

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond este egal cu 20% din diferența dintre randamentul clasei respective de unități de fond și pragul minim acceptabil de rentabilitate.

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond se însumează zilnic și va fi acumulat (Sn). Dacă suma comisioanelor zilnice de succes este negativă, comisionul de succes se calculează, dar nu se înregistrează pe poziția de obligații.

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond se calculează zilnic și se înregistrează pe poziția obligații de plată a clasei respective de unități de fond, doar dacă suma comisioanelor zilnice aferente fiecărei clase de unități de fond este pozitivă, urmând ca suma acestora să fie încasată de către administrator o dată pe an, pe parcursul primelor 15 zile lucrătoare ale următorului an calendaristic, doar dacă suma acestora este pozitivă (mai mare de 0) (SN) (frecvența de cristalizare a comisionului de succes este un an calendaristic).

Metodologia de calcul pentru comisionul de succes zilnic aferent fiecărei clase de unități de fond datorat administratorului în ziua T este următoarea:

Simboluri:

ST: Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond datorat Administratorului din Valoarea activului net al clasei respective(VAN al clasei respective, înainte de deducerea comisionului de succes aferent clasei respective) în ziua de calcul T

Sn: Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond acumulat și datorat administratorului până la data de calcul T a activului clasei respective

SN: Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond plătibil administratorului pentru anul calendaristic T (în primele 15 zile lucrătoare din anul T+1)

N: Numărul de zile din anul calendaristic pentru care a fost calculat VUAN clasă

T: Ziua de calcul a valorii unitare a activului net aferent fiecărei clase de unități de fond (VUAN clasă) pentru care calculăm comisionul de succes

n: Numărul zilelor pentru care au fost calculate VUAN aferent fiecărei clase de unități de fond si comision de succes aferent fiecărei clase de unități de fond pana la ziua curenta (T) de calcul a activului aferent fiecărei clase de unități de fond din anul calendaristic curent

BMT: Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unități de fond pentru ziua de calcul a activului clasei respective T

VUANT: Valoarea unitara a activului net aferent fiecărei clase de unități de fond pentru ziua de calcul T înainte de deducerea comisionului de succes al clasei respective

BMT-1: Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unități de fond pentru ziua de calcul a activului clasei respective T-1

VUANT-1: Valoarea unitara a activului net aferent fiecărei clase de unități de fond pentru ziua de calcul T-1 înainte de deducerea comisionului de succes al clasei respective

vT-1: Valoarea activului net aferent fiecărei clase de unități de fond înainte de deducerea comisionului de succes al clasei respective pentru ziua de calcul T-1

Determinarea valorii pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unități de fond utilizat in calcularea comisionului de succes utilizează următoarea formulă:

BM t = 4%/nr. de zile din anul în curs în cazul clasei L și

BM t = 2%/nr. de zile din anul în curs în cazul clasei E

Unde:

BMt: Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unități de fond calculată în ziua t;

BM(t-1): Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unități de fond calculata în ziua t-1,

În calculul comisionului de succes aferent fiecărei clase de unități de fond pentru ziua T se utilizează următoarea formulă:

Acumularea comisionului de succes pe fiecare clasă în parte până la calculul comisionului de succes pentru ziua T:

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond datorat administratorului la finalul anului calendaristic:

Exemple concrete privind calculul comisionului de succes:

Exemplul 1:

Dacă un client investește suma de 1000 lei în clasa L a fondului (care are un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4%/an) astfel încât să fie investitor în data de 01 ianuarie la un VUAN de 10 lei. Presupunem că acest investitor își menține investiția pe tot parcursul anului, astfel încât în data de 31 decembrie va avea același număr de unități de fond (100 unități de fond), iar VUAN-ul fondului va fi de 11 lei.

În aceste condiții clientul va înregistra un profit potențial de 100 lei în urma creșterii VUAN-ului de la valoarea de 10 lei, la valoarea de 11 lei. Pe de alta parte, comisionul de succes acumulat de către fond și care urmează să fie plătit administratorului aferent celor 100 unități de fond este de 15 lei. Este important de menționat că valoarea comisionului de succes este inclusă în calculul VUAN, respectiv profitul clientului de 100 lei este net.

Exemplul 2:

Dacă un client investește suma de 1000 lei în clasa L a fondului (care are un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4%/an) astfel încât să fie investitor în data de 01 ianuarie la un VUAN de 10 lei. Presupunem că acest investitor își menține investiția pe tot parcursul anului astfel încât în data de 31 decembrie va avea același număr de unități de fond (100 unități de fond), iar VUAN-ul fondului va fi de 10.3 lei.

În aceste condiții, clientul va înregistra un profit potențial de 30 lei în urma creșterii VUAN-ului de la valoarea de 10 lei, la valoarea de 10.3 lei. Pe de altă parte, comisionul de succes nu este acumulat deoarece performanța fondului este sub nivelul pragului minim acceptabil de rentabilitate de 4% pentru această clasă de unități de fond.

____________________________________________________________________________________________

Investitorii care nu sunt de acord cu modificările, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Modificările autorizate de către A.S.F. intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor, pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, telefon/fax 037-291 56 08 / 031- 308.55.55, precum si de la sediile unităților teritoriale ale distribuitorului OTP Bank România, publicate pe site-ul acesteia.