OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunță investitorii Fondului Deschis de Investiții OTP Dinamic cu privire la modificarea documentelor acestuia pentru care a fost solicitată și obținută autorizația ASF nr. 150 din data de 20.10.2022.

Modificări importante aduse documentelor fondului:

Moneda de referință a fondului este Lei.

Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau FIA menționate la art. la art. 82 lit d) din OUG nr. 32/2012, cu condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași FIA.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, Societatea poate solicita ASF aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unităților de fond să nu scadă sub valoarea de 5 Lei, la data efectuării conversiei.

Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile prezentului document și este denominată in Lei.

Pentru elementele de activ denominate în alte valute convertibile decât valuta fondului, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON. Pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului, se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se calculează activul.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificările, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Modificările autorizate de către A.S.F. intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor, pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, telefon/fax 037-291 56 08 / 031- 308.55.55, precum si de la sediile unităților teritoriale ale distribuitorului OTP Bank România, publicate pe site-ul acesteia.