OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondul Deschis de Investiţii OTPBalansisRO, cu privire la modificarea documentelor fondului pentru care a fost solicitată şi obţinută autorizaţia C.N.V.M. acordată prin decizia nr. 501, din data de 26.05.2011.

1. Se modifică numele Fondului Deschis de Investiţii OTP BalansisRO, noul nume fiind OTP Obligaţiuni

2. Prospectul de Emisiune – Art. 1.1 Dispoziţii generale, Prospectul Simplificat – Cap. II Societatea de administrare a investiţiilor, Regulile Fondului – Art. 1.1 Dispoziţii generale

alin. 5 va avea următorul conţinut “Societatea admistrează următoarele organisme de plasament colectiv:

 • Fondul deschis de investiţii OTP AvantisRO
 • Fondul deschis de investiţii OTP Obligaţiuni
 • Fondul deschis de investiţii OTP ComodisRO
 • Fondul deschis de investiţii OTP Euro Bond
 • Fondul închis de investiţii cu capital garantat OTP GarantisRO
 • Fondul închis de investiţii cu capital garantat OTP WiseRO
 • Fondul închis de investiţii cu capital garantat OTP Green Energy”

3. Prospectul de Emisiune – Art. 1.2, Regulile Fondului – Art. 1.2 – Conducerea societăţii de administrare, alin. 2, alin. 4 şi alin. 5, Prospectul Simplificat – Cap. II Societatea de administrare a investiţiilor, alin. 8, alin. 10 şi alin. 11 vor avea următorul conţinut:

“Consiliul de Supraveghere este alcătuit din trei persoane: dl. Gáti László György – Preşedinte, dl. Szabó Tamás Viktor si dl. Ljubičić Gábor István – membrii ai Consiliului de Supraveghere”

Dl. Gáti László György, Preşedintele Consiliului de Supraveghere are o experienţă vastă în domeniul financiar bancar de peste 19 ani, acesta ocupând funcţii de conducere în grupuri bancare renumite la nivel internaţional. Dl. László Gáti activează de peste 11 ani în domeniul investiţiilor, în prezent este membru al Consiliului de Administratie al OTP Fund Management. Dl. László Gáti este membru activ în Asociaţia Fondurilor de Investiţii şi a Societăţilor de Administrare din Ungaria.”

Dl. Szabó Tamás Viktor, membru al Consiliului de Supraveghere, are o experienţă de peste 14 ani în domeniul administrării fondurilor de investiţii. Dl. Tamás Viktor Szabó în prezent este Director al Departamentului de Servicii Private Banking şi Managementul Reţelei în cadrul OTP Bank Ungaria.”

4. Prospectul de Emisiune – Art. 1.3, Regulile Fondului – Art. 1.3 Grupul financiar va avea următorul conţinut:

“……cuprinde şi următoarele societăţi cu activităţi în România:

 • OTP BANK ROMÂNIA S.A.
 • OTP LEASING IFN S.A.
 • OTP CONSULTING S.R.L.
 • OTP BROKER INTERMEDIERI FINANCIARE S.R.L.
 • OTP FACTORING S.R.L.

5. Prospectul de Emisiune – Art. 3.2, Prospectul Simplificat – Art. 6.1, Regulile Fondului – Art. 3.2 Obiectivele fondului, Contract de Societate Civilă art. 3 va avea următorul conţinut:

“Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice printr-o ofertă publică continuă de unităţi de fond şi plasarea lor pe piaţa financiară, preponderent în instrumente cu venit fix, pe principiul diversificării riscului şi administrării prudenţiale în vederea obţinerii unei rentabilităţi superioare a acestor resurse.

Obiectivele Fondului sunt concretizate în creşterea de capital, în vederea obţinerii unor rentabilităţi superioare. Ca termen de comparație se vor lua în considerare ratele de dobândă la depozitele în RON practicate de instituţii de credit din România.”

6. Prospectul de Emisiune – Art. 3.3, Prospectul Simplificat – Art. 6.4, Regulile Fondului – Art. 3.3 Profilul investitorului

alin. 2 va avea următorul conţinut: “Prin politica sa privind investiţiile, Fondul se adresează cu precădere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc mediu, urmărind obţinerea unui câştig de capital comparabil cu cel oferit de instituţiile de credit, respectiv de a obţine randamente superioare unui benchmark care reflectă politica de investiţii a fondului.”

Se introduce un ultim alineat:

“Benchmark:

R = ∏(1+ROBID12 i1/N – 1

Unde:
ROBID12 i este rata medie oficială a dobânzilor pe piaţa monetară la care băncile atrag depozite cu scadenţa la 12M;
∏ = produs;
N = Numărul de zile calendaristice din an;”

7. Prospectul de Emisiune – Art. 3.4, Regulile Fondului – Art. 3.4 Durata recomandată a investiţiilor, Prospect Simplificat art. 6.4, alin. 3

Se modifică durata investiţiei: “…durata investiţiei să fie de cel puţin 9 -12 luni”

8. Prospectul de Emisiune – Art. 3.5, Prospectul Simplificat – Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 3.5 Politica de investiţii va avea următorul conţinut:

“Fondul are ca politică de investiţii plasarea resurselor preponderent în instrumente cu venit fix (obligaţiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, etc) emise de emitenţi din Europa Centrală şi de Est, depozite bancare, etc.

Categoriile de active menţionate anterior nu sunt restrictive, fondul putând să investească şi în alte categorii de active. Fondul nu intenţionează să investească în acţiuni.

Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă. În cazul unor condiţii macroeconomice şi ale pieţei financiare, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. poate decide creşterea ponderii instrumentelor cu venit fix emise de stat şi diminuarea ponderii investiţiilor în obligaţiuni corporative în scopul protecţiei investitorilor.

Atingerea obiectivelor de investiţii se poate realiza fie prin investiţii directe în instrumentele financiare mai sus menţionate, fie indirect, prin investiţii în titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv care investesc preponderent în astfel de instrumente financiare.

Politica de investiţii va respecta condiţiile de diversificare, lichiditate şi limitările prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi orice alte prevederi şi restricţii referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond.

Investiţiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele din România, urmând a fi luate în considerare şi oportunităţile de investiţie oferite de pieţele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, state nemembre.”

9. Prospectul de Emisiune – Art. 3.6, Regulile Fondului – Art. 3.6 – Categorii de active, alin. 2, Prospectul Simplificat Art. 6.2 Categorii de active, alin. 6 va avea următorul conţinut:

“Principalele categorii de active în care se va investi sunt următoarele:

 • Obligaţiuni – guvernamentale, corporatiste, municipale etc, pe diferite maturităţi;
 • Certificate de trezorerie;
 • Depozite bancare şi certificate de depozit;
 • Instrumente financiare derivate: futures, forward, optiuni, swap, etc. atât pentru realizarea obiectivelor de investiţii cât şi pentru acoperirea riscului poziţiilor existente;
 • Titluri de participare ale OPCVM/AOPC menţionate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea 297/2004;

Alte instrumente financiare, în condiţiile legii.”

10. Prospectul de Emisiune – Art. 3.6, Regulile Fondului – Art. 3.6 – Categorii de active, alin. 3, paragraful (9), va avea următorul conţinut:

“Prin Decizia nr. 501 / 26.05.2011, C.N.V.M. a autorizat Fondul să deţină, pe baza principiului dispersiei riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise sau garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale acestuia sau de un organism public internaţional din care fac parte unul sau mai multe state membre. Fondul trebuie să dețină valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare aferente a cel puțin sașe emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare de la oricare dintre emisiuni sa nu depaseasca 30% din totalul activelor sale.”

11. Prospectul de Emisiune – Art. 3.11, Regulile Fondului – Art. 3.11 Riscuri şi politici de administrare a riscurilor

Se elimină alin. 3

12. Prospectul de Emisiune – Art. 3.11, Regulile Fondului – Art. 3.11 Riscuri şi politici de administrare a riscurilor, Prospectul Simplificat – Art. 6.3 Riscul investiţiei

După riscul valutar se introduc 2 riscuri noi:

 • Riscul de decontare – reprezintă riscul ca o contraparte să nu își îndeplinească obligația de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii acesteia, în conformitate cu termenii tranzacției efectuate, chiar dacă a fost îndeplinită obligația de livrare a banilor/instrumentelor financiare, conform înțelegerii.
 • Riscul de lichiditate – constă în riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar sau alte active fără a afecta semnificativ prețul acestuia.”

13. Prospectul de Emisiune – Art. 4.2, Regulile Fondului – Art. 4.3, Prospectul Simplificat – Cap.IX. Emiterea și răscumpărarea unităților de fond

Se intoduce un ultim alineat

“În activitatea zilnica nu se înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumparăre a titlurilor de participare în zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbătă și duminică), în zilele de sărbători legale declarate zile nelucratoare, precum și în zilele de 31 Decembrie ale fiecarui an.”

14. Prospectul de Emisiune – Art. 4.2.1, Prospectul Simplificat – Art. 9.1, Regulile Fondului – Art. 4.3.1 – Subscrierea unităților de fond

La alin. 7 se elimina pct. c)

15. Prospectul de Emisiune – Art. 4.2.1, Prospectul Simplificat – Art. 9.1, Regulile Fondului – Art. 4.3.1 – Subscrierea unităților de fond

Prospectul de Emisiune – Art. 4.2.2, Prospectul Simplificat – Art. 9.2, Regulile Fondului – Art. 4.3.2 – Răscumpărarea unităților de fond

În tot cuprinsul articolelor:

Se înlocuiește “act de identitate” cu „act de identitate cu fotografie”

Se înlocuiește “CI/ BI pentru persoane fizice române, pașaport/CI pentru nerezidenți, cu mențiunea << conform cu originalul >>, datată și semnată de titular și contrasemnată de ofițerul bancar; cu “CI/ BI pentru cetățenii români, document național de identitate/Pașaport – pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, Pașaport – pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea « conform cu originalul », datată și semnată de ofițerul bancar;”

16. Prospectul de Emisiune – Art. 4.2.1, Prospectul Simplificat – Art. 9.1, Regulile Fondului – Art. 4.3.1 Subscrierea unităților de fond

alin. 10. lit. B – Persoane juridice: va avea următorul conținut:  “1) act constitutiv actualizat, în copie;”

Se elimină alin. 2), alin. 3) devine alin. 2)

Se introduce alin 3) “Certificat Constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului – în original (pentru societățile comerciale) sau autorități similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului”

Se introduce alin. 8) “o declarație semnată de către reprezentanții legali cu privire la activitatea desfășurată de client și la funcționarea legală a acestuia.”

alin. 11 va avea urmatorul conținut: “Documentele prezentate de investitor, vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă. ”

alin. 19 va avea următorul conținut: “Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o subscrie este 50 lei. Investitorul poate achizitiona oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere de suma minimă de 50 lei.”

17. Prospectul de Emisiune – Art. 4.2.2, Prospectul Simplificat – Art. 9.2, Răscumpărarea unităţilor de fond

la alin. 9, lit. B) Persoane juridice: Se introduce pct. 3 “hotărârea organului statutar privind răscumpărarea unităților de fond. ”

alin. 10 va avea următorul conținut “Documentele prezentate de investitor, vor include traducerea legalizată în limbă română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.”

18. Prospectul de Emisiune – Art. 5.2, Regulile Fondului – Art. 5.2 Reguli de evaluarea activelor Fondului

Se introduce pct. (15) “Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate vor fi evaluate la prețul calculat conform art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;”

19. Prospectul de Emisiune – Art. 6.1.1, Prospectul Simplificat – Art. 7.1.1, Regulile Fondului – Art. 6.1.1 Comisionul de subscriere, va avea următorul conținut:

“Investitorii nu plătesc comision de subscriere pentru investițiile în Fondul deschis de investiții”

20. Prospectul de Emisiune – Art. 6.1.2, Prospectul Simplificat – Art. 7.1.2, Regulile Fondului – Art. 6.1.2 Comision de răscumpărare, va avea următorul conținut:

“Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.”

21. Prospectul de emisiune – Art. 4.1, Regulile Fondului Art. 4.2, alin. 2, Contract de Societate Civila Art. 12.3

Se elimina pct. 3

22. Prospectul de Emisiune – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – Art. 7.2, Regulile Fondului – Art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond pct. 1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății, Contract de Societate Civilă Art. 5.1. Comisionul de administrare

la alin. 1 se modifică comisionul de administrare: “…..este de maxim 2,4 % pe an aplicat la valoarea medie a activului total”

Se introduce alin. 2 “La data autorizarii prezentului prospect, comisionul de administrare este de 1,80% pe an (0,15%/luna), după cum urmează:

X= 0,15 % pe lună calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă, astfel:”

alin. 4 va avea următorul conținut “Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel:

a) în cazul reducerii comisionului și creșterii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor, Reducerea/creșterea comisionului este notificată C.N.V.M. și va fi făcută publică anterior aplicarii;

b) în cazul creșterii comisioanelor, peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea autorizației C.N.V.M. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile înainte de intrarea lui în vigoare.”

23. Prospectul de Emisiune – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – Art. 7.2, Regulile Fondului – Art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond pct. 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului, Contractul de societate art. 6. DEPOZITARUL alin. 3, 4 și următoarele

“Comisionul de depozitare se aplică la valoarea activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC), și are valoarea de maxim 0.03%/lună.

ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale-Impozit pe venit-Răscumpărări de plată (daca este cazul) – Cheltuieli de audit financiar – Cheltuieli estimate, menţionate în Prospectul de emisiune aprobat de CNVM – Cheltuieli luni precedente (comision depozitare şi custodie, comision administrare, impozit pe venit) – Comisioane de subscriere (dacă este cazul)

Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care activul net mediu lunar pentru calcul de comisioane al Fondului a atins limitele stabilite.

Comisioanele maximale aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele din România:

a) Comision pentru păstrarea în siguranță: 0,10% / anual aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare aflat în custodie;

b) Comision de decontare fonduri în cazul tranzacţiilor cu valori mobiliare aflate în custodia BCR: 10 RON/simbol, la care se adaugă comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare şi decontare a tranzacţiilor cu acţiuni, drepturi de preferinţă şi instrumente cu venit fix, atât pe bază netă cât şi pe bază brută, conform Listei de tarife şi comisioane datorate de participanţii la sistemul de compensare decontare şi registru, agenţii custode şi participanţii compensatori din Codul Depozitarului Central.

c) Servicii de corporate actions oferite la cerere:

 • colectare de dividende, cupoane – societăţi/emisiuni listate 20 RON / colectare
 • colectare de dividende, cupoane – societăţi/emisiuni nelistate 30 RON / colectare

Comisioanele maximale aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe externe

a) Comisioane pentru pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare

 • Maxim 0.55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare aflat în custodie;
 • Comision minim pe ISIN 4 EUR /p.a.
 • Comision minim pe cont de custodie 16 EUR /p.a.

b) Decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe externe:

 • Maxim 200 EUR/tranzactie

Încasare cupoane şi dividende alţi emitenţi externi: 9 EUR/încasare.

Notă: Comisioanele de depozitare şi custodie nu includ TVA şi se supun reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată”

24. Prospectul de Emisiune – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – Art. 7.2, Regulile Fondului – Art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond pct. 8 Cheltuieli cu auditul financiar

Va avea urmatorul conținut: “Cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond , de maximum 1000 Euro/an fără TVA. “

25. Prospectul de Emisiune – capitolul VIII, Prospectul Simplificat – capitolul VIII, Regulile Fondului – capitolul IX. REGIMUL FISCAL

Se elimina alin. 3, alin. 4 si alin. 5

Se introduc următoarele alineate:

“În conformitate cu prevederile OUG de modificare și completare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice, câstigul/pierderea din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de investiții (FDI), reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre prețul de răscumpărare și prețul de subscriere/cumpărare.

Câștigul obținut din transferul titlurilor de participare la FDI se impune cu o cotă de 16%.

OTPAMR va calcula câştigul/pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil și va transmite către fiecare contribuabil, în scris, informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în cursul fiecărui trimestru, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului;

Obligaţia calculării şi virării impozitului pe câştigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declaraţiei de impunere depusă.

Cota de impozitare aplicată și modalitatea de aplicare vor respecta cerințele legale în vigoare la momentul cererii de răscumpărare a unităților de fond. ”

Modificările autorizate de către C.N.V.M. intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

Menționăm că, în baza art. 133 alin. 1 din regulamentul CNVM nr. 15/2004, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite au dreptul de răscumparare integrală a unităților de fond deținute.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor pot fi consultate accesand site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societății din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sect 2, telefon/fax 031-308 55 50/ 031- 308.55.55, precum și de la sediile unitățiilor teritoriale ale OTP Bank România publicate pe site-ul www.otpfonduri.ro.