OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunță investitorii în Fondurile Deschise de Investiții FDIOTP AvantisRO, OTP ComodisRO, OTP Dinamic, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond, OTP Expert, OTP Global Mixt, OTP Premium Return, OTP Obligațiuni și OTP Real Estate & Construction cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate și obținute autorizațiile ASF nr. 102, nr. 103, nr. 104, nr. 105, nr. 106, nr. 107, nr. 108, nr. 109,  nr. 110  si nr. 111 din data de 25.06.2021.

A. Modificări aplicabile FDI administrate:

  1. Prospectul de emisiune: 3.8 Riscuri și politici de administrare a riscurilor, După alin. 13 se introduce pct. 3.8.1 Riscuri legate de durabilitate cu următorul conținut:

Reguli: 3.6 Riscuri și politici de administrare a riscurilor, După alin. 13 se introduce pct. 3.6.1 Riscuri legate de durabilitate cu următorul conținut:

  • Riscul operațional legat de durabilitate – Fondul poate suferi pierderi din cauza documentării necorespunzătoare a aspectelor de mediu, a problemelor sociale sau a problemelor generale de guvernanță corporativă efectuate de către OTP Asset Management România SAI SA sau furnizorii externi de servicii. Aceste evenimente pot fi cauzate sau exacerbate de lipsa de atenție în ceea ce privește aspectele legate de durabilitate.
  • Riscuri legate de durabilitate – Riscurile de durabilitate pot apărea în urma impactului de mediu și social asupra unei investiții potențiale, precum și din guvernanța corporativă a unei companii asociate cu o investiție. Riscul de durabilitate poate reprezenta un risc propriu sau poate avea un impact asupra altor riscuri și poate contribui semnificativ la riscul general al portofoliului. La apariția riscurilor de durabilitate, acestea pot avea un impact semnificativ asupra valorii și / sau rentabilității investiției.

Evenimentele sau condițiile care pot fi responsabile pentru un impact negativ asupra randamentului fondului sunt împărțite în mediu, social și aspecte legate de guvernanța corporativă. În timp ce aspectele de mediu includ atenuarea schimbărilor climatice, de exemplu, aspectele sociale includ considerarea cerințelor recunoscute la nivel internațional din dreptul muncii sau abolirea diferenței de remunerare între sexe. Aspectele de guvernanță corporativă includ, de exemplu, luarea în considerare a drepturilor angajaților și a protecției datelor.

  • Riscurile specifice ale companiilor din portofolul fondului în legătură cu durabilitatea – Riscurile legate de aspectele de mediu, sociale sau de guvernanță corporativă pot avea un impact asupra valorii de piață a investițiilor. Instrumentele financiare emise de companii care nu respectă standardele ESG sau care nu fac tranziția către standarde în conformitate cu principiile ESG pot suferi efecte negative asupra riscului durabilității. Astfel de efecte asupra valorii de piață pot proveni din probleme de reputație, sancțiuni sau riscuri fizice sau de tranziție cauzate de exemplu de schimbările climatice.

În urma unei analize efectuate de societate asupra portofoliului fondului ….. din punct de vedere a riscurilor de durabilitate s-a ajuns la concluzia că fondul de investiții ….. poate fi influențat de riscurile de durabilitate, datorită componenței portofoliului acestuia, atât din punct de vedere al claselor de active cât și al emitenților care activează în domenii diferite de activitate.

Analiza societății a avut la bază pe de o parte scoruri ESG obținute de la MSCI, iar pe de altă parte a fost luat în considerare în lipsa acestor scoruri lista emisă de BERD referitoare la riscul de mediu și sociale în funcție de domeniul de activitate.

OTP Asset Management România SAI SA  a efectuat o evaluare preliminară a riscului de durabilitate, având la dispoziție un set limitat de date, în cazul acestui fond, ceea ce conduce la concluzia că riscul de durabilitate asupra randamentului probabil al fondului este unul …… (pentru OTP AvantisRO, OTP Dollar Bond,  OTP Euro Bond, OTP Expert, OTP Obligaţiuni și OTP Real Estate&Construnction – mediu; pentru OTP ComodisRO, OTP Dinamic, OTP Global Mix și OTP Premium Return – scăzut)

Având în vedere cantitatea limitată de informații precum și faptul că acestea pot fi incomplete, inexacte sau bazate doar pe estimări, societatea consideră în prezent riscul de durabilitate asupra randamentului fondului ca fiind nerelevant și nu îl integrează în cadrul procesului de investiții.

Deși OTP Asset Management România SAI SA depune diligenţele necesare în analiza activităţii emitenţilor în procesul investiţional, în scopul protejării interesului investitorilor acestui fond, precum şi în contextul în care informaţiile privind factorii de durabilitate pot fi în acest moment dificil de obținut, există o mare probabilitate de a nu fi în măsură să ia în considerare principalele efecte negative ale tuturor deciziilor de investiţii asupra factorilor de durabilitate.

De aceea, OTP Asset Management România SAI SA nu va lua în considerare efectele negative ale deciziilor de investiţii asupra factorilor de durabilitate. În momentul în care societatea va considera că are acces la date suficiente din prisma criteriilor UE privind durabilitatea, OTP Asset Management România SAI SA va monitoriza și riscurile mai sus menționate în cadrul procesului general de administrare a riscurilor.

B. Modificări aplicabile FDI OTP AvantisRO, OTP ComodisRo, OTP Obligațiuni, OTP Dollar Bond, OTP Dinamic, OTP Euro Bond, OTP Global Mix, OTP Premium Return, și OTP Real Estate & Construction

Prospectul de emisiune: XI. DISTRIBUITORII, Reguli: VI. DISTRIBUITORII – După Alin. 3 se introduc următoarele aliniate cu următorul conținut:

OTP Bank România SA este o instituție de credit autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru prestarea de servicii de investiții. Distribuția unităților de fond emise de fondurile deschise de investiții administrate de OTP Asset Management România SA, se efectuează de către OTP Bank România SA în baza unui Contract de intermediere investiții în unități de fond, semnat între bancă și clienți, persoane fizice sau juridice. Obiectul acestui contract de intermediere este prestarea de servicii și activități de investiții acestea incluzând preluarea și transmiterea ordinelor clienților către OTP Asset Management România SA.

OTP Bank România SA poate presta serviciile și activitățile de investiții referitoare la unitățile de fond și prin mijloacele de comunicare la distanță, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În sensul celor de mai sus, pentru efectuarea operațiunilor de subscriere și răscumpărare de unități de fond prin intermediul distribuitorului  OTP Bank România SAI SA, clienții vor semna un contract de intermediere investiții în unități de fond.

C. Modificări aplicabile FDI OTP Premium Return, Reguli: 3.3 Politica de investiții

După alineatul 2 se introduce un nou aliniat:

OTP Premium Return este un fond deschis de investiții prin a cărei politică de investiții se încadrează în categoria EFAMA a fondurilor cu strategii inovative de tip absolute return multi strategy (ARIS). Fondul are ca obiectiv să genereze pe termen lung randamente superioare bechmarkului sau, indiferent de mișcările piețelor și este posibil să utilizeze instrumente financiare derivate în vederea obținerii acestui obiectiv. Activele în care fondul investește pot fi denominate atât în lei cât și în alte valute. Fondul poate investi în instrumente derivate având ca activ suport valute sau perechi valutare, mărfuri, indici bursieri de acțiuni precum și de obligațiuni.

D. Modificări aplicabile FDI OTP AvantisRO, OTP Dinamic, OTP Expert, OTP Global Mix, OTP Premium Return și OTP Real Estate & Construction

Prospect de emisiune 7.2 Cheltuieli suportate de Fond, după punctul 12 Reguli: 1.4 Cheltuiei efectuate de Societate în numele Fondului, după punctul 10 se introduce un nou punct cu următorul conținut:

Cheltuielile ocazionate de recuperarea impozitelor reținute Fondului, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri,  în temeiul contractelor încheiate de Societatea de administrare în numele fondului cu entități specializate care desfășoară astfel de activități.

Restul punctelor se renumerotează.

E. Modificări aplicabile FDI OTP AvantisRO, OTP Dinamic, OTP Global Mix, OTP Premium Return și OTP Real Estate & Construction:

1. Prospectul de emisiune: Cap V.  Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond

Alin. 7 – Acordul privind aderarea la Fond se consideră a fi exprimat o dată cu prima operațiune de cumpărare efectuată, atunci când se completează și semnează Cererea de Adeziune-Subscriere la Fond aferentă clasei de unități de fond dobândirea calităţii de investitor realizându-se în ziua emiterii titlurilor de participare.

 2. Prospectul de emisiune:     5.2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond 

Reguli: 4.2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond

Se elimină alin. 6

Răscumpărarea unităților de fond deținute de investitor în clasa …. sau Clasa …… se efectuează prin același distribuitor prin care au fost subscrise. În cazul în care societatea de administrare încetează distribuția unităților de fond prin intermediul unui distribuitor autorizat, unitățile de fond deținute pot fi răscumpărate prin intermediul OTP Asset Management România SAI SA.

3. Prospectul de emisiune – pct. 5.3 Operațiuni de vânzare/subscriere și răscumpărare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank România,

Reguli – pct.  4.3 Operațiuni de vânzare/subscriere și răscumpărare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank România

Se elimină alin. 2  Prima subscriere a titlurilor de participare ale aferente unui clase se efectuează în unitățile teritoriale ale OTP Bank România.

Alin. 3: Clienții Investitorii care dețin un cont în OTP Bank România care au semnat contractul de intermediere investiții în unități de fond și au contract de Internet Banking activ pot efectua operațiuni cu unități de fond aferente unei clase și prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesând meniul dedicat „Fonduri de investiții”. Contractul stabilește Acestea stabilesc cadrul juridic pentru prestarea la distanță de către OTP Bank România (în calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constând în preluarea de la investitorii Fondului și transmiterea către Societatea de administrare a instrucțiunilor cu privire la ordine de subscriere și/sau ordine de răscumpărare a unităților de Fond.

 F. Modificări aplicabile: OTP ComodisRO, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond și OTP Expert

Prospectul de emisiune: Cap V.  Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond

Alin. 7 Acordul privind aderarea la Fond se consideră a fi exprimat o dată cu prima operațiune de cumpărare efectuată, atunci când se completează și semnează Cererea de Adeziune-Subscriere la Fond. dobândirea calităţii de investitor realizându-se în ziua emiterii titlurilor de participare.

G. Modificări aplicabile: OTP ComodisRO, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond

  1. Prospectul de emisiune – pct. 5.3 Operațiuni de vânzare/subscriere și răscumpărare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank România,

Reguli – pct.  4.3 Operațiuni de vânzare/subscriere și răscumpărare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank România

Se elimină alin. 2  Prima subscriere a titlurilor de participare ale Fondului se efectuează în unitățile teritoriale ale OTP Bank România.

Alin. 3: Clienții Investitorii care dețin un cont în OTP Bank România care au semnat contractul de intermediere investiții în unități de fond și au contract de Internet Banking activ pot efectua operațiuni cu unități de fond aferente unei clase și prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesând meniul dedicat „Fonduri de investiții”. Contractul stabilește Acestea stabilesc cadrul juridic pentru prestarea la distanță de către OTP Bank România (în calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constând în preluarea de la investitorii Fondului și transmiterea către Societatea de administrare a instrucțiunilor cu privire la ordine de subscriere și/sau ordine de răscumpărare a unităților de Fond.

2. Prospectul de emisiune:     5.2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond 

Reguli: 4.2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond

Se elimină alin. 5

Răscumpărarea unităților de fond se efectuează prin același distribuitor prin care au fost subscrise. În cazul în care societatea de administrare încetează distribuția unităților de fond prin intermediul unui distribuitor autorizat, unitățile de fond deținute pot fi răscumpărate prin intermediul OTP Asset Management România SAI SA.

H. Modificări aplicabile FDI OTP Obligațiuni:

  1. Prospectul de emisiune: Cap V.  Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond

Alin. 13 – Acordul privind aderarea la Fond se consideră a fi exprimat o dată cu prima operațiune de cumpărare efectuată, atunci când se completează și semnează Cererea de Adeziune-Subscriere la Fond aferentă clasei de unități de fond dobândirea calităţii de investitor realizându-se în ziua emiterii titlurilor de participare.

2. Prospectul de emisiune:     5.2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond 

Reguli: 4.2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond

Se elimină alin. 5

Răscumpărarea unităților de fond deținute de investitor în clasa R sau clasa I, se efectuează prin același distribuitor prin care au fost subscrise. În cazul în care societatea de administrare încetează distribuția unităților de fond prin intermediul unui distribuitor autorizat, unitățile de fond deținute pot fi răscumpărate prin intermediul OTP Asset Management România SAI SA.

3. Prospectul de emisiune – pct. 5.3 Operațiuni de vânzare/subscriere și răscumpărare a unităților de fond emise de clasa R prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank România

Reguli  – pct. 4.3 Operațiuni de vânzare/subscriere și răscumpărare a unităților de fond emise de clasa R prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank România

Se elimină alin. 2  Prima subscriere a unităților de fond emise de clasa R se efectuează în unitățile teritoriale ale OTP Bank România

Alin. 3: Clienții Investitorii care dețin un cont în OTP Bank România, care au semnat contractul de intermediere investiții în unități de fond și au contract de Internet Banking activ pot efectua operațiuni cu unități de fond emise de clasa R și prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesând meniul dedicat „Fonduri de investiții”. Acestea stabilesc Contractul stabilește cadrul juridic pentru prestarea la distanță de către OTP Bank România (în calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constând în preluarea de la investitorii Fondului și transmiterea către Societatea de administrare a instrucțiunilor cu privire la ordine de subscriere și/sau ordine de răscumpărare a unităților emise de clasa R.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificările, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Modificările autorizate de către A.S.F. intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor, pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, telefon/fax 037-291 56 08 / 031- 308.55.55, precum și de la sediile unitățiilor teritoriale ale distribuitorului OTP Bank România, publicate pe site-ul acesteia.